Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Neem daarom onderstaande informatie zorgvuldig door wanneer u wil boeken. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de vakantiewoning  Hoppegenot, Sint-Sixtusstraat 87 8970 Poperinge. Er kan per uitzondering afgeweken worden van deze voorwaarden indien de eigenaar er voorafgaandelijk en schriftelijk mee ingestemd heeft. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld op de boekingsbevestiging. De huurder kan bijgevolg in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

1 Aansprakelijkheid

1.1 Aansprakelijkheid van de huurder

1.1.1 Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden
          bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.

1.1.2 De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders of door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook
          wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich
          moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

1.1.3 Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom
          strikt te worden nagekomen.

1.1.4 De woning mag nooit onderverhuurd worden. Als u de woning voor een bepaalde periode huurt, wordt er verondersteld dat u zelf met die groep              gedurende de hele periode gebruik maakt van de woning. Een vakantieperiode opsplitsen met een tweede groep wordt niet toegelaten.

1.1.5 Het is totaal verboden te roken in de woning. Rookmelders zijn aangebracht. Er zijn brandblussers voorzien in de woning. Buiten de
          vakantiewoning is roken toegestaan, doch de huurder dient ten alle tijde de sigarettenpeuken te verwijderen vooraleer hij de vakantiewoning
          verlaat.

1.1.6 Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van begeleidingsdieren voor mensen met een motorische, auditieve of visuele beperking. Dit

          moet vooraf gemeld worden aan de eigenaar.

1.1.7 Kaarsen aansteken in de woning is niet toegelaten.

1.1.8 Gebruik van een frietketel in de woning is niet toegelaten. Er bevinden zich verschillende frituren in het centrum van Poperinge (minder dan 3km)

1.1.9 Gebruik van gourmettoestel, steengrill of teppanyaki plaat in de woning zijn niet toegelaten omwille van het brandalarm.

1.1.10 Het bewaren en onsteken van vuurwerk in en rond de woning is ten strengste verboden.

1.1.11 De huurder gebruikt de vakantiewoning op eigen risico.

1.1.12 Nachtlawaai wordt beperkt en er wordt stilte vereist vanaf 2u 's nachts.

1.1.13 Bij diefstal zonder sporen van braak of door nalatigheid van de huurder, bv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de                  huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

1.1.14 Er mag niets aangebracht worden aan de muren of meubelen (bv, posters, versiering,...) om beschading te voorkomen.

1.2 Aansprakelijkheidsverzekering

1.2.1 De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering).

1.2.2 De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door hem veroorzaakte brand van de
          betrokken vakantiewoning te verzekeren. Gelieve dit na te gaan bij uw verzekeringsagent.

1.3 Aansprakelijkheid van de eigenaar

1.3.1 De eigenaar is niet aansprakelijk voor mogelijk verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de
          vakantiewoning, de ter beschikking gestelde spelen, zwembad of tuinen.

1.3.2 De eigenaar is niet aansprakelijk voor ongevallen aan of in het zwembad. Tevens is gebruik van glas aan of in het zwembad verboden.

1.3.3 De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.

1.3.4 De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen
          en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

1.3.5 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan landbouwactiviteiten. Wij zijn niet
          verantwoordelijk voor eventuele geur- of geluidsoverlast.

1.3.6 De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor tijdelijke onderbrekingen in stroom-, internet- of watervoorziening.

1.3.7 De eigenaar is niet steeds ter plaatse aanwezig. In de bevestigingsmail van de boeking ontvangt men het telefoonnummer van de eigenaar en de
          eventuele huisbewaarder. Indien nodig kan men altijd één van deze nummers contacteren.

1.3.8 Alle voorwerpen aanwezig in de woning, blijven eigendom van de eigenaar. Meubels worden niet verplaatst in de ruimte. De huurder heeft gratis
          de beschikking over TV, internet, wasmachine en alle andere huishoudapparaten. Hij kan dan ook geen geldelijke of andere schadevergoeding
          eisen indien één van deze toestellen defect zouden zijn. Hij wordt daarom ook vriendelijk verzocht om onmiddellijk eventuele defecten aan de
          eigenaar te melden. Wij zullen al het mogelijke doen om het defect zo snel mogelijk te herstellen.

1.3.9 De eigenaar is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel. Bij diefstal zonder sporen van braak of door nalatigheid van de
          huurder, bv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

1.3.10 Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met
            betrekking tot deze overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Ieper.

2 Personen

2.1 In de huisbeschrijving op de website vermeldt de eigenaar het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag verblijven. Dit aantal (inclusief
       kinderen en de eventuele slapende gasten) in dit geval 19, mag in geen geval overschreden worden. Ook niet door het plaatsen van tenten, caravans
       of mobilhomes op het terrein. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot
       het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.

2.2 Kinderen onder het jaar worden niet als volwaardig persoon geteld doch dient dit wel op voorhand te worden vermeld.

2.3 Bij het overschrijden van het maximum aantal personen is men niet meer in orde met het reglement van het Vlaams gewest in verband met de
       brandveiligheid en met de brandverzekering.

2.4 Indien er buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen (>19) in de vakantiewoning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een
       vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die zal worden ingehouden op de waarborg.

2.5 De vakantiewoning wordt niet verhuurd aan groepen om feestjes te organiseren zoals vrijgezellen, studentenverenigingen en drinkgelagen van
       eender welke vorm. De eigenaar is gemachtigd om aan elk verblijf een einde te stellen wanneer de groep zich duidelijk onverdraagzaam opstelt of
       de leefregels en een goed nabuurschap niet naleeft, dit zonder terugbetaling van de betaalde huurbedragen.

3 Verblijf

3.1 Huissleutel

3.1.1 Bij aankomst krijgt de huurder 2 huissleutels, bij verlies wordt €50/sleutel afgehouden van de waarborg.

3.2 De woning

3.2.1 Gelieve 's avonds en bij het verlaten van de woning de ramen en deuren te sluiten en de verwarming lager te zetten. Dit om te voorkomen dat er
          nog energieverbruik is waar niemand wat aan heeft.

3.2.2 Gelieve 's avonds en bij het verlaten van de woning de ligzetels binnen te zetten en de paraplu's dicht te vouwen.

3.2.3 Gelieve auto's te parkeren op de oprit aan de ingang gelegen voor het huis en naast het huis.

3.2.4 De woning is uitgerust met vloerverwarming en regelt automatisch de temperatuur in de woning. Deze kan niet manueel aangepast worden.

3.2.5 Alvorens de woning in gebruik te nemen neemt de huurder kennis van het huishoudelijke brandreglement en van de positie van de
          nooduitgangen en brandblusapparaten. De verantwoordelijke van de reservatie zorgt ervoor dat de medebewoners op de hoogte worden gesteld
          van de noodprocedures in geval van brand.In de traphal is er een afdruk van de plattegrond aanwezig waarop de noodverlichting, branddetectie,
          brandblusapparaten en nooduitgangen staan vermeld. De trappen, gangen en deuren moeten altijd vrijhouden worden om zo een snelle en
          gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maken. Binnendeuren die naar een nooduitgang leiden mogen niet afgesloten of versperd       
          worden.

3.3 Einde van het verblijf

3.3.1 Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf. Dit houdt in de woning op te ruimen: alles terug
          op zijn oorspronkelijke plaats zetten, het aanrecht op te ruimen, afwas doen en de schone vaat in de kast te zetten. De gebruikte toestellen (oven,            microgolf, barbecue,...) worden schoongemaakt. Graag alle vuilniszakken (badkamers en keuken) op de voorziene plaats te deponeren. Graag de
          vakantiewoning bezemschoon achter laten.

3.3.2 Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht
          extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 30 euro/uur.

4 Zwembad

4.1 Er mag noch met kleren, noch met schoenen in het zwembad worden gegaan

4.2 Gebruik en/of sporen van glas aan het zwembad zijn verboden. Er zijn onbreekbare glazen aanwezig in de woning.

4.3 Er mag niet gelopen worden rond/aan het zwembad

4.4 Wanneer het zwembad niet gebruikt wordt, moet de beschermende rolluik steeds gesloten worden. Zeker elke avond om 22u zodat het water warm
      blijft voor de volgende dag.

4.5 De eigenaar kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen in of rond het zwembad.

4.6 Zwembad is seizoensgebonden verwarmd.

4.7 Kinderen tot 12 jaar moeten onder toezicht van een volwassene gebruik maken van het zwembad.

4.8 Het zwembad is 1,5 meter diep.


5 Huisvuil

5.1 Men dient het huisvuil te sorteren in de voorziene vuilnisbakken in de fietsenberging of garage: restafaval, PMD, papier en
      karton en glas. Glas dient de huurder zelf naar de glascontainer te brengen. 

5.2 Gelieve geen voorwerpen of substanties in de toiletten te gooien die daar niet in horen (zoals luiers, maandverbanden, maar ook geen vet en
      voedsel.

6 Waarborg

6.1 De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.

6.2 Klachten in verband met de accommodatie en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de
       eigenaar.

6.3 De controle van de vakantiewoning gebeurt bij het poetsen. Het is dus bij het poetsen dat men schade, verlies of breuk kan vaststellen.

6.4 Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste 2 weken na verblijf
       via bankoverschrijving geretourneerd. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling
       voor de volledige vergoeding van de schade over te maken binnen de week na berichtgeving.

6.5 Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen eigenaar en de huurder. De eigenaar beslist over de waarborg.

6.6 Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.

6.7 Indien men wat breekt is het raadzaam de gebroken stukken opzij te houden voor eigenaar. Zo kan deze vaststellen over welk gebroken stuk het
       gaat om deze te vervangen en voorkomt dit discussies en misverstanden. Het is raadzaam om bij een ongeluk of bij een betwisting te
       communiceren met de eigenaar. Zo kunnen de dingen opgehelderd worden en kan men tot een oplossing komen die beide partijen kunnen
       aanvaarden.

6.8 Alle schade dient voor vertrek van de huurder gemeld te worden aan de eigenaar.

6.9 Eigen elektrische apparaten van de huurder moeten technisch in orde zijn en mogen de elektrische installatie niet overbelasten.

6.10 De huurwaarborg bedraagt €500.

7 Privacy

7.1 De woning beschikt over camerabeveiliging. Hierbij wordt de wet van de privacy in acht genomen. De beelden worden enkel gebruikt in
      noodsituaties zoals ongevallen, geschillen, misdrijven, overlast,...  

7.2 Hoppegenot hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens en we zijn zeer terughoudend in het verzamelen van
      gegevens. In het kader van de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden.

Boekingsvoorwaarden

1 Boeken

1.1 Hoe

1.1.1 U kunt via de website of via mail boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de
          algemene voorwaarden van kracht. De opdrachtgever van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en
          de huurvoorwaarden.

1.1.2 Bij het boeken vermeldt u steeds:

  • Hoeveel personen aanwezig zullen zijn (inclusief kinderen).
  • Welke bedden opgesplitst moeten worden.
  • Slaapbank nodig.
  • Babypakket nodig.
  • Ontbijt of warme maaltijd gewenst en op welke datum (via externe partner).

1.2 Kosten

1.2.1 Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking daar men rechtstreeks met de eigenaar handelt.

1.2.2 Bovenop de huurprijs komt de toeristenbelasting van Poperinge. Deze bedraagt 2 euro per persoon, per nacht.

1.2.3 Het water- en elektriciteitsverbruik zijn inbegrepen in de huurprijs, voor zover dit over een normaal gebruik gaat.

1.3 Opdracht en betaling

1.3.1 Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

1.3.2 Binnen 5 dagen na ontvangst van deze boekingsbevestiging dient er een aanbetaling van 40% van de huursom te gebeuren. Het restant van de
          huursom + waarborg dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen de 4 weken voor de aanvang van
          de huurperiode dient u de totale huur + waarborg te betalen op de vermelde rekening.

1.3.3 Bij niet tijdige betaling van de aanbetaling en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de
          vakantiewoning te annuleren. Voor het terugbetalen van de reeds betaalde huur kan men niet verwijzen naar art. 2.4.1 van deze algemene
          voorwaarden. De annulatievoorwaarden beschreven in art. 2.2.3 zijn dan van kracht. De waarborg (of het aanbetaalde gedeelte) zal steeds volledig
          teruggestort worden in geval van annulering.

2 Annuleren

2.1 Bedenktijd

2.1.1 Elke boeking kunt u zonder kosten binnen 24 uur, gerekend vanaf de boekingsdatum, annuleren. U kunt dit schriftelijk of per e-mail doen.

2.1.2 Bij annulering na deze 24 uur zijn de annuleringsvoorwaarden van kracht.

2.1.3 Bij reservering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode is deze bedenktijd niet van kracht en gelden de annuleringsvoorwaarden zoals              hieronder beschreven.

2.2 Annulering door huurder

2.2.1 Annuleringen dienen per brief of per e-mail aan de eigenaar te worden doorgegeven. Onmiddelijk na ontvangst van de annulering, zendt de
          eigenaar een annuleringsbevestiging per e-mail.

2.2.2 Bij annulering binnen 24 uur na boeking is het gestelde in artikel 2.1.1 van kracht voor zover de boeking niet heeft plaatsgevonden binnen de                      8 weken voor de aanvang van de huurperiode.

2.2.3 Bij niet-(tijdige) betaling (zie art. 1.3.3), annulering na 5 dagen of voor boekingen die plaatsvinden binnen de 4 weken voor de aanvang van de

          huurperiode zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

  • Bij annulering tot 8 weken voor aanvang kan u gratis annuleren. 
  • Bij annulering vanaf 8 weken voor aanvang tot en met de voorziene dag van aankomst van uw verblijf bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

  2.3 Aanbetalingen

  2.3.1 Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.

  2.4 Annulatievoorwaarden

  De annuleringsvoorwaarden uit artikel 2.2. zijn bovendien enkel van toepassing mits geldige redenen. Indien er geen geldige redenen voorhanden zijn, dan bedragen de annuleringskosten steeds 100% van de huursom. Als geldige redenen worden op limitatieve wijze beschouwd:


  2.4.1 Overlijden van een naast familielid

  2.4.2 Ernstige ziekte van jezelf of een naast familielid (mits voorleggen medisch attest)

  2.4.3 Medisch noodzakelijke ingreep die jij, jouw partner of kind moet ondergaan (mits voorleggen medisch attest)

  2.4.4 Complicaties bij een zwangerschap

  2.5 Annulatieverzekering

  2.5.1 Annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van uw
            verzekeringsmaatschappij.

  2.5.2 De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste van
            de huurder.

  2.6 Annulering door de eigenaar

  2.6.1 Indien omstandigheden de eigenaar dwingen tot annulering van de al gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de
            huurder en onmiddellijk zal de eigenaar het reeds betaalde bedrag terugstorten. Voor de extra kosten (transport en andere kosten) van de
            huurder zal de eigenaar dit betaalde bedrag vermeerderen met 20%. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van
            het betaald bedrag vermeerderd met deze 20%. In geval van overmacht: brand, overstroming, vandalisme… is de eigenaar niet gehouden deze
            20% te betalen indien hij de huurder ten laatste 7 dagen voor het begin van de huurperiode kan verwittigen.


  3 Aankomst en vertrek

  3.1 Aankomstuur, de vakantiewoning is ter jullie beschikking vanaf 17:00, de dag van aankomst.

  3.2 Vertrekuur, elke dag tot 9:30. Bij een weekendboeking van 2 nachten is het vertrekuur op zondag 16:00.

  3.3 Gelieve de aankomst en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen
         en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe

         gasten.

  3.4 Indien uw aankomstuur afwijkt van 17:00 vragen wij om ons tijdig telefonisch te verwittigen.

  3.5 Vertrek- en aankomsturen worden steeds vermeld op de boekingsbevestiging.